Starte ny klubb?


Er det ingen klubb det du bor? Hva med å starte en selv?

Som medlemmer i Norges Vannski- og Wakeboard Forbund vil dere få tilgang til flere gode tilbud.

Vi kan bl.a. tilby:


 • trener, båtfører og funksjonæropplæring
 • hjelp til å etablere klubb og bistå i anleggsspørsmål
 • lisens med forsikring
 • påvirke fremtiden til vannskisporten med møte-, forslags- og talerett på Vannski- og Wakeboard tinget
 • mulighet til å søke offentlig støtte på lik linje med andre særforbund i Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske og Paralympiske Komite

En vannski, wakeboard eller barfotklubb kan opprettes som en egen klubb eller som en gruppe i et fleridrettslag. Her vil vi prøve å gi noen gode råd og tips og skissere prosessen fra idé til virkelighet.


Det er Norges Idrettsforbund, representert ved din lokale idrettskrets, som behandler opptak av klubber og lag i norsk idrett.

Opprettelse av ny klubb:

Klubben tar kontakt med sin idrettskrets for å få oversendt søknadsskjema om medlemskap i Norges Idrettsforbund og særforbund (Norges Vannski- og Wakeboard Forbund). Under finner du link til alle idrettskretsene i Norge. Mange av kretsene har lagt ut søknadsskjema elektronisk. Om du ikke finner søknadsskjema på kretssidene må du ta kontakt med kretsen direkte for å få tilsendt dette.

Oversikt over idrettskretser:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/


Oppskrift - trinn for trinn

Den eller de som vil stille seg i spissen for oppstart av et nytt idrettslag, oppnevner blant de interesserte en komité som forbereder innkalling til konstituerende møte.

Til det konstituerende møte settes opp en saksliste som inneholder:

 • Åpning og orientering om bakgrunnen for møtet
 • Idrettsgrener som laget skal ta opp
 • Vedtak om å stifte idrettslag
 • Vedtak av lov for laget
 • Navn på laget
Ved valg av navn må man være oppmerksom på at navn som allerede er i bruk av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), ikke vil bli godkjent. Samme stedsnavn kan brukes hvis det er annen idrettstilknytning til navnet. (F.eks kan Slåstad Vannskiklubb brukes selv om Slåstad Idrettslag allerede eksisterer)

Navnet bør:

 • Vise at det er et idrettslag eller klubb ved å bruke lag/klubb/forening i navnet
 • Være norsk, kan også være hentet fra mytologien
 • Utenlandske navn kan godkjennes unntaksvis i idretter hvor utenlandsk terminologi er vanlig
 • Helst referere til sted/område/kommune (Om laget gjennom sitt navn viser at det dekker flere kommuner, må det definere hvilken kommune som er hjemstedskommunen (Idrettsrådsdeltakelse etc.)
 • Være forholdsvis kort/enkelt/meningsfylt
 • Gi en troverdig og lettforståelig ramme omkring laget (Egennavn på avdøde eller nålevende personer godkjennes ikke)
Det forutettes at det må være et visst antall personer bak dannelsen av nye lag for at de skal fungere og minimum antall medlemmer bør være 12-15.

Lovnormen skal brukes ved opptak i NIF

I lovnormen skal det fylles ut i (§12) hvilken idrettskrets og i hvilken kommune laget hører hjemme. Det skal også fylles ut (§9) i hvilken mnd. årsmøtet skal avholdes.

Når et idrettslag er stiftet, sendes søknad om medlemskap i NIF og aktuelle særforbund, bilagt med lagets lov, til den idrettskrets laget geografisk hører hjemme. Protokoll fra det konstituerende møtet bør også vedlegges. Idrettskretsen vedtar eller avviser søknaden etter at høringsskjema er sendt og returnert fra idrettsrådet i hjemstedskommunen samt aktuelle særforbund. Et avslag på medlemssøknaden kan ankes til NIF (Idrettsstyret). Idrettskretsen sendes melding om opptak til særforbundet(e).

Idrettslaget fastsetter selv sin medlemskontingent og påser at denne til enhver tid står i et stabilt forhold til pengeverdien. Idrettslag betaler ingen kontingent til NIF eller idrettskrets. Særforbundene og særkretsene fastsetter selv sin kontingent.

Hvert år skal idrettslaget sende rapport til idrettskretsen på fastsatt skjema via Internett. Informasjon og PIN-koder sendes laget om dette fra NIF. Unnlater et lag å sende inn rapport i rett tid, eller misligholder laget sine medlemsforpliktelser på annen måte, kan Idrettsstyret beslutt at laget mister sitt medlemskap i forbundet, og retten til å drive organisert konkurranseidrett. Les mer om idrettsregistreringen her.

Basislov for idrettslag kan man finne her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/. Denne sendes sammen med søknaden til idrettskretsen.

Idrettskretsen sender søknaden videre til uttalelse i idrettsrådet og i aktuell særkrets. Deretter vil det gå kort tid før klubben kan tas opp som medlem - hvis alt er i orden.

Opprettelse av Vannskigrupper i eksisterende idrettslag:

Å starte en vannskigruppe i et eksisterende idrettslag kan være et godt alternativ til egen vannskiklubb. Det aktuelle idrettslaget må i så fall vedta oppstart av vannskigruppa på sitt årsmøte, hvorpå idrettslaget søker om opptak av vannskigruppa til Norges Vannski- og Wakeboard Forbund gjennom kretsen. Vannskigrupper i fleridrettslag har de samme rettigheter og plikter i forhold til Norges Vannski- og Wakeboard Forbund som rene vannskiklubber.

Lykke til med danning av klubb eller gruppe.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang?
Ta kontakt med NVWF
Tlf:21029870 e-post: office@vannski.no


VELKOMMEN TIL NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUND!