Politiattest


Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke.
Ordningen gjelder da også for alle klubber tilsluttet Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (NVWF) som har aktiviteter for mindreårige eller utviklingshemmede.
Styret i klubben har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Her følger kort oversikt på det som må gjøres:

For politiattestansvarlig

-Klubben må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver som krever politiattest.

-Klubben må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen.

-Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til NIFs nettside som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen (https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest

-Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

-hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd

-dato for fremvisning

-Husk at ordningen gjelder hele året, ikke bare tenk sommersesong.

For søker av politiattest

-Det er enkelt å søke politiattest på nett

-Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk.
Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø


Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv.  Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i klubben som er ansvarlig for politiattester. Selve attesten beholdes av søkeren.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I klubben er det kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt.
Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.

Mer detaljert informasjon om ordningen finnes her på NIF sine sider.

Skulle det være generelle spørsmål knyttet opp mot politiattester, kontakt NVWFs kontor eller deres idrettskrets.

Ved spørsmål knyttet til spesifikke saker, kontakt Per Tøien eller Håvard Øvregård i Norges idrettsforbund på telefon 21029000.