Rutiner for varsling i Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

Vedtatt av styret i Norges Vannski- og Wakeboard Forbund på styremøte 03 2022/2023 mandag 6. mars 2023

 

I Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (NVWF) ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker forbundets omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.

Varslingsrutinene gjelder for alle personer i NVWF samt eventuelle eksterne varslere.

Hva kan du varsle om?
Varselet må gjelde forhold i NVWF sentralt eller underliggende organisasjonsledd.

Eksempler på hva det kan varsles om er:

Brudd på alminnelig lovgivning
Brudd på NIFs og NVWFs retningslinjer
Mobbing og diskriminering
Seksuell trakassering og overgrep
Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
Personvern og informasjonssikkerhet
Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
Rusmisbruk
Andre kritikkverdige forhold

Mer informasjon om flere av de ovennevnte eksemplene finnes på NIFs temaside Trygg Idrett.

Hva bør et varsel inneholde?
Et varsel bør inneholde ditt fulle navn, med mindre du velger å være anonym. Du bør beskrive grunnlaget for din observasjon eller bekymring. Dette kan være hva du har sett, opplevd eller observert. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi gjerne også informasjon om tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og hvem som ellers er kjent med forholdet det varsles om.

Det er egne regler som gjelder for varsel fra en arbeidstaker om kritikkverdige forhold i virksomheten denne er ansatt i. Les mer om dette HER.


Her finner du mer informasjon ift. VARSLING.

Hvordan og til hvem varsler jeg?
Ved å benytte idrettens portal for varsling som du finner HER.

Under spørsmålet «Til hvem ønsker du å varsle» kan du velge NVWF, eller du kan velge din lokale klubb (om denne har registrert seg med varslingskanal).  
Les mer om å sende inn varsel gjennom denne portalen HER

Du kan velge å være anonym, men det vil gjøre vår undersøkelse og utredning av varselet enklere hvis du oppgir navn og kontaktinformasjon. Alle varsler skal uansett behandles fortrolig.
Et varsel kan også sendes til Generalsekretæren på e-post office@vannski.no eller mobil 41223916.  Dersom varselet skulle gjelde Generalsekretæren, sendes dette til forbundsstyrets to valgte personer; Monika Stalheim (e-post monika.stalheim@gmail.com, mobil 46664778) og Jardar Komperud (e-post jardar@komperud.no, mobil 99229922).

Hvordan håndteres varsler i NVWF?
Disse grunnleggende prinsippene skal legges til grunn ved håndtering av et varsel:

-Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse

-Alle varsler skal tas alvorlig

-Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken

-Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken

-Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym

-Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken. Varsler skal gis mulighet til å legge fremme sitt syn på saken, og skal gis mulighet til å la seg bistå av en tillitsperson.

-Mottakeren av et varsel skal alltid vurdere å involvere verneombud i saker som berører ansatte.


Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak skal den/de det blir varslet om gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få muligheten til å komme med sin versjon av saken. Den det er varslet om skal få anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til.

I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er varslet om ikke gjøres kjent med varslet, vil det ikke bli orientert om varselet.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken få tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.

De som har behandlet varselet skal utarbeide en logg i alle saker som de mottar, hvor det fremgår om saken ble behandlet, hvordan den ble behandlet, hvem som deltok og resultatet av varslingen. Logg og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres som fortrolig på betryggende måte.


Oslo, 6. mars 2023

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund
Stephen Smithurst
generalsekretær