Støtte- og tilskuddsordninger for klubber


Klubbdrift er stort sett basert på frivillig arbeid. Økonomi kan være en utfordring, men det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger, både innenfor og utenfor norsk idrett.


Støtteordninger innenfor den organiserte idretten

Det finnes både sentrale støtteordninger og lokale ordninger. Nedenfor finnes en oversikt over de mest vanlige. Klubbene kan også få en mer utfyllende oversikt som også inneholder lokale ordninger ved å kontakte sin lokale idrettskrets

Les mer om de mest vanlige støtteordningene for klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund nedenfor:

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Klubber som ønsker å søke, bør ta kontakt med sitt lokale idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune.
Ler mer om LAM.

Allidrett for ungdom

Allidrett skal innebære minimum to forskjellige idrettsaktiviteter for ungdom i minimum 20 uker av året. Både særidrettslag og fleridrettslag kan tilby allidrett for ungdom. Idrettslag kan søke om støtte fra NIF for å komme i gang eller utvikle allidrett for ungdom. 
Les mer om allidrett for ungdom.
 

Spillemidler til utstyr

Denne ordningen fungerer som en refusjonsordning. Det vil si at klubbene kan søke om å få refundert innkjøp av godkjent utstyr.
Utstyret skal allerede være innkjøpt og kvitteringer må kunne fremvises. Alle klubbene mottar hvert år en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen.
Les mer om Spillemidler til utstyr


Momskompensasjon

Det er to ordninger for momskompensasjon. Vare- og tjenestemomskompensasjonen skal kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester, men klubber som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift fra ordningen Idrettsanlegg Moms.

Informasjon og søknadsprosedyre for Vare- og tjenestemomskompensasjon

Kompensasjon av mva. ved bygging av idrettsanlegg

 

Stiftelsen Dam

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.
Les mer om Stiftelsen Dam

 

Støtte til idrettsskoler

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
Les mer om støtte til idrettsskoler


Voksenopplæringsmidler

Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som oppfyller gitte kriterier kan få tildelt voksenopplæringsmidler (VO-midler).
Les mer om Voksenopplæringsmidler

 

Utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

Refusjonsordning for klubber, kretser og særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge.
Les mer om ordningen

 

Støtteordninger utenfor den organiserte idretten

I tillegg til støtteordningene som finnes innenfor den organiserte idretten, finnes det en rekke andre ordninger som kan generere penger til klubbkassene landet over. I tillegg til å søke støtte hos lokale bedrifter, finnes det flere store nasjonale ordninger klubben kan søke støtte fra. 

Frister og søknadskriterier endres noe fra år til år. De fleste fond og legater har elektroniske søknadsskjemaer. Det er viktig å sette seg inn i søknadskriterier og rapporteringskrav før man søker.